Zahradní centrum | STARKL (https://centrum.starkl.com/)

Zásady ochrany osobních údajů

Velice děkujeme za Váš zájem o naše webové stránky a námi poskytované služby.

Společnost Starkl - zahradník spol. s r.o. se sídlem Kalabousek 1661, Čáslav - Nové Město, 286 01 Čáslav, IČ: 18622275 ( dále jen „Společnost”) při své činnosti dodržuje veškeré zásady ochrany osobních údajů tak, jak vyplývají z Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů. Hlavním cílem Společnosti v oblasti ochrany osobních údajů je zajištění soudržnosti a vysoké úrovně ochrany fyzických osob, našich obchodních partnerů tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

 

Za tímto účelem provedla Společnost rozsáhlý interní audit, na jehož základě implementovala vhodná praktická opatření směřující k ještě větší ochraně osobních údajů zákazníků, fyzických osob.

 

Společnost výslovně prohlašuje, že veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu Společnosti a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží, další výjimkou jsou situace související s distribucí či platebním stykem týkajících se objednaného zboží.

 

Při naší obchodní činnosti jsme připraveni vždy a především hájit zájmy našich zákazníků a obchodních partnerů tak, aby nedocházelo k zásahům do jejich práv a to zejména v oblasti ochrany osobních údajů, zejména dodržujeme zásady transparentnosti a korektnosti zpracování. Vždy dbáme o to, aby zůstala zachována veškerá práva našich zákazníků jakožto subjektu údajů (včetně práva být informován, právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, na výmaz, na omezené zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku či právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování).

 

 • PRÁVO NA PŘÍSTUP k Osobním údajům. Subjekt údajů může u Společnosti kdykoliv požádat o potvrzení Společnosti, zda Osobní údaje, které se jej týkají, jsou či nejsou zpracovávány, případě  zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Pokud jsou Osobní údaje zpracovávány, pak za jakým účelem, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány a zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku. Dále může Subjekt údajů žádat o sdělení, odkud Osobní údaje Společnost získala. Subjekt údajů má právo získat kopii svých osobních údajů.

 

 • PRÁVO NA OPRAVU Osobních údajů, což znamená, že Subjekt údajů může požádat Společnost o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

 

 • PRÁVO NA VÝMAZ Osobních údajů znamená, že Společnost musí vymazat Osobní údaje Subjektu údajů pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, pokud Subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování, pokud Subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo je-li zpracování či je výmaz uložen zákonem.

 

 • PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování Osobních údajů znamená, že pokud Subjekt údajů podá žádost, která vyvolá sporné otázky ohledně zpracování jeho Osobních údajů (např. sporná přesnost, sporný účel či důvod zpracování), Společnost může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno výslovným souhlasem Subjektu údajů či z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

 

 • PRÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů  znamená, že má Subjekt údajů právo získat své Osobní údaje, které Společnosti poskytl se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, má právo, aby Společnost tyto údaje předala jinému správci.

 

 • PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpravování Osobních údajů znamená, že Subjekt údajů smí u Společnosti podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů. Po vznesení námitky nesmí Společnost Osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Subjektu údajů.

  


Veškeré osobní údaje našich zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

 


Podmínky zasílání novinek (nabídkové katalogy, newslettery)
 

 

Pokud se přihlásíte k odběru tištěného nabídkového katalogu či newsletteru (informační a nabídkový e-mail), bude Vaše poštovní adresa resp. e-mailová adresa použita výhradně pro tyto reklamní účely. Katalogy budou zasílány maximálně 2x ročně na Vaši poštovní adresu. Newsletery budou zasílány maximálně 1x týdne na Vaši e-mailovou adresu. Odhlášení je možné kdykoliv:
Katalog - e-mailem: katalog@starkl.com, písemně: Starkl zahradník, Kalabousek 1661, 286 01 Čáslav
Newsletter - odkazem v patičce námi zasílaných newsletterů, na tel.čísle 327 314 982 nebo na emailu napiste@starkl.com.
Podrobnější informace naleznete zde.

Ujišťujeme Vás, že Vaše osobní údaje nejsou v žádném případě poskytovány třetím subjektům.

 


Google analytics

 

Na stránkách www.starkl.com využíváme pro zlepšení zákaznických služeb analýzy internetových stránek prostřednictvím nástroje Google Analytics od společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

 

Google za nás provede analýzu vašeho užívání našich webových stránek. Za tímto účelem mimo jiné používáme cookies podrobněji popsané v tabulce výše. Informace shromažďované společností Google v souvislosti s vaším používáním našich Internetových stránek (např. referenční URL, naše internetové stránky, které jste navštívili, typ vašeho prohlížeče, vaše jazyková nastavení, váš operační systém, rozlišení vašeho monitoru) budou přeneseny na server společnosti Google v USA, kde budou uloženy a analyzovány. Příslušné výsledky nám pak budou zpřístupněny v anonymizované podobě. Vaše údaje o používání nebudou během tohoto procesu spojeny s celou vaší IP adresou. Na našich webových stránkách jsme aktivovali funkci anonymizování IP adresy, kterou nabízí Google a která smaže posledních 8 číslic (typ IPv4) nebo posledních 80 bitů (typ IPv6) vaší IP adresy. Google má navíc certifikaci dle EU-US Privacy Shield, která zajišťuje dodržování adekvátní úrovně ochrany osobních údajů při zpracování dat společností Google v USA.

Pokud si nepřejete, aby byla Vaše data při analýze Google Anylitcs využívána, můžete si stáhnout do svého prohlížeče následující plugin Google Browser Plugin


Soubory cookies

Pro optimalizaci našich webových stránek a zlepšování poskytovaných služeb zákazníkům využívají naše stránky souborxy cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Další obecné informace k souborům cookie můžete nalézt např. zde

Soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami,např. pro podporu našich reklamních aktivit (tzv. „cookie třetích stran“). Jedná se například o informace o produktech kupovaných návštěvníky na našich stránkách, které mohou být zobrazeny reklamní agenturou, aby bylo možné lépe uzpůsobit zobrazení internetových reklamních bannerů na zákazníkem zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů však nelze zákazníka identifikovat.

Na našich stránkách využíváme následující soubory cookie:

AdWords / typ: Tracking, Remarketing / doba uložení: 90 dní
Google Analytics / Analytical, Tracking / doba uložení: trvale
Sklik / typ: Tracking, Remarketing / doba uložení: trvale
Zboží / typ: Tracking, Remarketing / doba uložení: trvale
Facebook / typ: Tracking, Konverzní / doba uložení: trvale

 

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie. Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících stránkách jednotlivých prohlížečů:

Chrome / Firefox  / Internet Explorer / Starší verze IE / Microsoft Edge / Opera / Safari

Android / iPhone, iPad, iPod touch

 


Kontaktní formuláře

 

Můžete nás kontaktovat přímo prostřednictvím kontaktních formulářů, které jsou k dispozici na našich webových stránkách. U kontaktních formulářů nám můžete poskytnout následující informace: Oslovení, jméno, příjmení, ulice, PSČ, město, telefon, e-mail, specifikace dotazu

 

Informace, které nám poskytnete prostřednictvím kontaktních formulářů, jsou doručeny, shromažďovány, zpracovány a použity výhradně pro zpracování vašeho konkrétního požadavku naší Společností.


Emaily

Pokud nás budete kontaktovat prostřednictvím e-mailových kontaktů uvedených na našich webových stránkách, bude Vaše e-mailová adresa využita výhradně k této komunikaci.


Přístup na stránky www.starkl.com

 

Při zadání adresy stránek www.starkl.com budou z vašeho prohlížeče přenesena určitá data na náš web server. Což děláme a požadujeme z technických důvodů, aby vám mohly být zpřístupněny požadované informace. Abychom umožnili přístup na naše Internetové stránky, sbírají se následující data, která budou krátce uložena a použita:

 

 • IP adresa:

 • datum a čas přístupu:

 • rozdíl časové zóny vůči GMT:

 • obsah požadavku (konkrétní stránka):

 • stav přístupu/http kód stavu

 • přenesený objem dat

 • internetová stránka požadující přístup

 • prohlížeč, jazyková nastavení, operační systém, software


Za účelem ochrany našich oprávněných zájmů budeme tyto údaje po omezenou dobu ukládat, abychom mohli zahájit sledování osobních údajů v případě neoprávněného přístupu k našim serverům nebo pokusu o neoprávněný přístup.

 


Autorská práva, značky, licence a další práva

Veškeré materiály publikované na webových stránkách společnosti Starkl jsou chráněny podle autorského práva (veškerá práva vyhrazena). Názvy a označení výrobků jsou registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

 

Jakákoli část webových stránek společnosti nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv. To se týká zejména duplikace, zpracování, překladu, ukládání, zpracování nebo reprodukce obsahu v databázích nebo jiných elektronických nosičích a systémech. Neoprávněné kopírování či předávání jednotlivých částí obsahů nebo úplných stran není přípustné a je trestné. Pouze výroba kopií a stahování pro osobní, soukromé a nekomerční použití je povolena. 
Komunikace a materiály, které odešlete prostřednictvím tohoto webu e-mailem nebo jiným způsobem jsou považovány za nedůvěrné a nejsou chráněny autorským právem a vlastnictvím. Tyto informace může Starkl používat pro jakýkoli účel, včetně reprodukce, zveřejnění, přenosu nebo publikování. Navíc společnost Starkl může používat jakýkoli nápad, koncept, odbornost a technologii obsaženou v jakékoli komunikaci prostřednictvím této stránky za jakýmkoli účelem, včetně rozvoje či marketingu vlastních produktů.

 

 

V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek či konkrétního uplatnění práva nás kontaktujte na tomto emailu gdpr@starkl.com, nebo písemně na adrese sídla Společnosti.

 

v Čáslavi dne 22. 5. 2018

 

 

Whistleblowing